Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Organizační struktury z hlediska
rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti

pohled na charakter vztahů mezi jednotlivými strukturními jednotkami z hlediska jejich rozhodovacích pravomocí.

A) Liniové struktury (line structures)

jsou organizační jednotky s přímou rozhodovací (přikazovací) pravomocí. Liniové útvary jsou přímo zodpovědné za splnění předem vymezené soustavy cílů a úkolů, a to včetně za jimi podřízené útvary.

Příklad liniové struktury:

Příklad liniové struktury

Výhody:

snížení kompetenčních konfliktů;

jasné uspořádaní vztahů mezi nadřízenými a podřízenými útvary;

průhlednost celého systému;

lepší možnost kontroly nadřízeným pracovníkem.

Nevýhody:

nebezpečí přetížení vyšších úrovní řízení;

dlouhé cesty mezi řídícími místy;

zhoršení komunikace v důsledku řídících mezičlánků;

pomalá reakce organizace na změny okolí.

Liniový systém je využíván hlavně ve státní správě a v malých podnicích.

B) Štábní struktury (staff structures)

plní především poradní funkce k zabezpečení kvalifikovaného rozhodování liniových strukturních jednotek. Ve štábních útvarech pracují odborníci specializovaní na určitou oblast činnosti (např. právní záležitosti). Za výsledky práce liniových jednotek, které jejich znalosti využívají, zodpovědnost nenesou. Hrozí zde proto nebezpečí, že pod pláštíkem „odbornosti“ vzniknou nabubřelé byrokratické útvary podvazující prosperitu firmy.

C) Kombinované struktury (mixed structures)

1) Liniově - štábní struktury (line-staff structures)

slučují liniovou a štábní strukturu. Vznikají tehdy, když liniová jednotka deleguje část svých rozhodovacích pravomocí na štábní útvary. Tyto pak uplatňují svou liniovou pravomoc vůči jiným útvarům, a to v jednoznačně vymezené funkční oblasti. LŠ struktury jsou nejrozšířenější formou organizace ve velkých podnicích (viz. ukázka).

Příklad liniově - štábní struktury:

Příklad liniově - štábní struktury

Výhody:

odlehčení linií;

zlepšení kvality rozhodování;

široká využitelnost;

štábní funkce představují dobrou přípravu pro výkon liniové funkce.

Nevýhody:

konflikty mezi linií a štábem;

izolace štábních míst;

nebezpečí nekontrolovatelného růstu počtu štábních útvarů.

2) Maticové struktury (matrix structures)

kombinují organizační vztahy vyplývající z příslušnosti k určitému útvaru a zároveň z účasti na nějaké, obvykle krátkodobé, akci (projektu) - viz. ukázka.

Příklad maticové struktury:

Příklad maticové struktury

Výhody:

zvýšení inovační schopnosti a pružnosti celé organizace;

zdůraznění skupinové práce;

snížení rizika chyb.

Nevýhody:

nebezpečí ztrát způsobených nedostatečnou komunikací mezi funkčními útvary a jednotlivými týmy;

zvýšení pracovního zatížení;

složitost struktury.


Nauka o podniku - Cvičení 1 - Organizační struktury z hlediska rozhodování - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.