Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Metody hodnocení efektivnosti investic

Aby investice byla efektivní, musí příjmy z Investic být vyšší než Náklady na ni vynaložené. Obecně lze vyjádřit: Výnosnost I (míra) = VI

Částka obdržená - částka investovaná

částka investovaná

Metody hodnocení investic:

metody statické - nepřihlížejí k faktoru času

metody dynamické - přihlížejí k faktoru času pomocí tzv. diskontace

Metody statické se používají u méně významných projektů, u projektů s krátkou dobou životnosti nebo s nízkým diskontním faktorem.

Metody hodnocení investic

Statické: - metody výnosnosti I = ROI

metody doby splacení = payback metoda (doba návratnosti)

Dynamické: - metody čisté současné hodnoty = NPV

metody vnitřního výnosového % = IRR

metody nákladové (srovnání variant)

Statické metody

Metody výnosnosti (ziskovost rentabilita)investice

Metody výnosnosti (ziskovost rentabilita)investice

Také ROIC, RONA

Metoda doby splácení

Čím kratší je doba splácení, tím je investice výhodnější. Je logické, že doba splacení musí být kratší než je doba životnosti investice.

Metoda doby splácení

Metoda poskytuje jen omezenou informaci o riziku investice, např. že doba splacení 2 roky je menším rizikem než 10 let. Lze zpřesnit diskontováním hodnot.

Dynamické metody

Metoda čisté současné hodnoty = NVP

NPV přestavuje rozdíl mezi současnou hodnotou (SHCF) očekávaný CF a náklady na I:

Metoda čisté současné hodnoty

CFt= očekávané hodnota CF v období t

Metoda čisté současné hodnoty

Čistá současná hodnota je velmi důležitý ukazatel v hodnotě investic, vyjadřuje přebytek či ztrátu z neinvestované částky.

Metoda vnitřního výnosového procenta

Je také založena na koncepci SH.

Spočívá v nalezení diskontní míry, při které SHCF se rovná výdajům na investici:

Metoda vnitřního výnosového procenta

PVCF = IN             (počítám neznámou k)

Jeli IRR větší WACC, je investiční projekt možné přijmout po zvážení dalších rizik

Ukazatel Eva v hodnocení investičních projektů

Investiční riziko spočívá v tom, že předem není znám jeho výsledek, může být zisk i ztráta.

Riziko proto charakterizujeme pravděpodobností možných výsledků, tj. šancí, že určitý výsledek nastane. Pravděpodobnost vyjádříme v procentech ; např. tak, že s pravděpodobností 30% bude dosaženo zisku 200 000 Kč, s pravděpodobností 50% 300000 Kč a s 20% 400 000 Kč. Je zřejmé, že součet pravděpodobností musí být vždy 100%, nebo vyjadřujeme-li pravděpodobnost v desetinném čísle, což je obvyklejší, je součet 1 (jedna celá). Čísla „p“ charakterizující pravděpodobnost výskytu všech možných jevů v uvedeném příkladě výše zisku Z, dávají pravděpodobnostní rozdělení jevu. Jeho pomocí vypočteme velikost jevu (v našem příkladě zisku)

Z = Σ(i=1až n) Zi * pi

Zi - zisk dosažený s pravděpodobností pi,

Pi - pravděpodobnost výskytu určité výše zisku Zi

N - počet možných velikostí zisku

Z = 200 * 0,3 + 300 * 0,5 + 400 * 0,2 = 290

Očekávaný zisk je 290 tis. Kč.

Měsíční portfolio

měsíční kapitál se rozděluje do investičních částek, které mohou eliminovat ztrátu z celé částky

rozdělení kapitálu do více akcí, aby nedošlo ke ztrátě celé investice


Nauka o podniku - Metody hodnocení efektivnosti investic - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.