Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetková struktura podniku

Majetek = souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které slouží podnikateli k jeho podnikání (OZ § 6/1)

Lze ho členit na 2 skupiny prostředků, které se liší pořizovací cenou a dobou užití

Dlouhodobý majetek

(stálý, fixní, investiční, stálá aktiva,…)

je užíván v podniku déle než 1 rok a cena je větší než 40 000 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

fyzicky zhmotněn a slouží v podniku delší dobu a opotřebovává se postupně. Pořizovací cena je větší než 40 000 - např. budovy, stavby, stroje, přístroje, inventář, dopravní prostředky

postupné opotřebení (kromě uměleckých děl, pozemků a zlata) formou odpisů přenáší svou hodnotu do nákladů podniku

Lze ho členit na movitý majetek (leze přemístit) a nemovitý majetek (nelze přemístit)

Dlouhodobý nehmotný majetek

např. patenty, licence, know-how, software, obchodní značky firmy, goodwill - dobré jméno společnosti

pořizovací cena větší než 60 000 Kč

Dlouhodobý finanční majetek

tvoří majetkové účasti (podíly) podniků v jiných podnicích, např. cenné papíry, akcie, dluhopisy

Dlouhodobý drobný majetek

stanoven pod cenou, ale má dobu užití delší než 1 rok

Oběžný majetek

(krátkodobý, provozní, oběžné prostředky, pracovní kapitál)

je v podniku přítomen v různých formách:

    º ve věcné formě - jako zásoby surovin, hotových výrobků a zboží, paliv…

    º v peněžní podobě - jako peníze, šeky, ceniny

    º pohledávky - dosud neuhrazené faktury od odběratelů

    º finanční majetek - CP k obchodování - krátkodobé

je typickým přechodem jedné formy do druhé, tj. neustály pohyb „obíhání“

Likvidnost a likvidita

Likvidnost - schopnost jednotlivých majetkových složek podniku přeměnit rychle na peněžní prostředky. Nejlikvidnější - peníze, nejméně budovy

Likvidita podniku - vyjadřuje míru schopnosti podniku uhradit svoje závazky v době splatnosti. K určení likvidity se používají poměrové ukazatele, které poměřují závazky podniku a aktiva.

Likvidita podniku je předpokladem finanční rovnováhy podniku. Je-li podnik trvale nelikvidní - tzv. platební neschopnost (insolvence) - podnik není schopen platit dluhy v době jejich splatnosti.

Nevýhodná je i nadbytečná likvidita, tzn. vyšší stav likvidních aktiv.

Obecně platí: Vyšší likvidita (vyšší podíl likv. aktiv) snižuje nebezpečí platební neschopnosti, ale zároveň i výnosnost podniku

Proto se hledá optimální struktura majetku.

Majetková struktura podniku

cílem je optimální struktura veškerého majetku (aktiv)

Závisí:

    º na odvětví a typu podniku - např. obchodní firmy více oběžného majetku, průmyslové více DHM

    º na finanční politice podniku (nedostatek likvidního majetku)

    º stanovení optimální výše oběžných majetků, maximální využití zásob při neporušení chodu podniku


Nauka o podniku - Majetková a kapitálová výstavba podniku - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.