Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Kapitálová struktura podniku

Vymezení pojmu kapitálová struktura podniku

Kapitálová struktura podniku - struktura zdrojů (pramen, původ) z nichž byl pořízen majetek

Lze členit: na vlastní kapitál (vložil podnikatel) a na cizí kapitál (vložil věřitel = dluh)

Celková velikost kapitálu záleží na mnoha okolnostech:

velkost podniku /optimální - majetek, které se zhodnocuje/

rychlost obratu kapitálu - nepřímá závislost

organizaci odbytu - s prodejní sítě - více kapitálu

Podnik může být:

PODKAPITALIZOVÁN - platební neschopnost (insolvence)

PŘEKAPITALIZOVÁN - nízká rentabilita kapitálu

Vlastní kapitál - základ podnikání

patří majiteli, na začátku vzniká vkladem ZK a je postupně zvětšován podnikatelskou (výdělečnou) činností:

je nositelem podnikatelského rizika

je ukazatelem finanční jistoty, tj. podílem na celkovém kapitálu

není stálou veličinou, mění se podle výsledků hospodaření v období

u FO - peněžité i nepeněžité vklady

u PO = lze rozdělit do několika položek:

    º Základní kapitál - peněžité i nepeněžité vklady společníků, emise akcií

    º Kapitálové fondy - převážně emisní ážio, dotace, dividendy, oceňovací rozdíly z majetku

    º Fondy ze zisku - povinnost ze zákona (s. r. o., a. s., družstva). Tvoří je Zákonný rezervní fond, Nedělitelný fond nebo předepsaná stanoviska - statutární fondy, ostatní fondy

    º Nerozdělený výsledek (z hospodaření minulých let) - (výsledek hospodaření - po odvodu daní = nerozděluje se mezi majitele (akcionáře), ale slouží dalšímu podnikání nebo přidělen do Rezervních fondů

    º Výsledek hospodaření (běžné zúčtovací období) - ztráta běžného účetního období i neuhrazená ztráta minulých let

Cizí kapitál - další zdroje financování podniku

v ČR - podkapitalizace

je dluh (závazek) podniku, který musí být v určité době splacen.

Podle datumu splatnosti rozdělujeme:

    º Krátkodobý cizí kapitál - do 1 roku - bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, zálohy od odběratelů, dosud nevyplacené mzdy, nezaplacené daně, výdaje příštích období, dlužné dividendy

    º Dlouhodobý cizí kapitál - nad 1 rok - dlouhodobé bankovní úvěry, emitované podnikové dluhopisy, leasingové dluhy, jiné dlouhodobé závazky

    º Rezervy - financování nepředvídaných výdajů v budoucnu (např. kurzové ztráty, opravy budov, nedobytné pohledávky)

        Vytvářena na vrub nákladů, odlišnost od rezervních fondů ze zisku.

        Lze využít i tichých (skrytých) rezerv - nižší ocenění aktiv a vyšší ocenění

        dluhopisů, také zrychlené odpisy

Příčiny použití cizího kapitálu

podnikatel nemá dostateční vlastní kapitál

podnikatel přechodně nedisponuje potřebný kapitál

použitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli práva k řízení podniku

Cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní (daňový štít) - pokud nejsme podnikatelský subjekt - neplatí!

Příklad využití - daňový štít

I když cenou za CK je úrok, a další výdaje spojené s jeho získáním vlivem tzv. daňového efektu a následně i finanční páky je cizí kapitál levnější.

Podmínka - podnik dosahuje zisku přesněji:

    EBIT / k * (1 - x) ú * /1 - T)

                ú ... úroková míra

                K... Kapitál

                T... Daně

Pak platí i teze o tzv. FINANDNČÍ PÁCE (každá 1 koruna cizího kapitálu přináší efekt rozdílu mezi „výnosností a úrokovou mírou“)


Nauka o podniku - Kapitálová struktura podniku - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.