Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Náklady

Pojetí nákladů

Lze mluvit o dvojí pojetí nákladů

Finanční účetnictví - určeno pro externí uživatele

    º Finanční pojetí nákladů definuje náklady jako spotřebu hodnot (snížení hodnoty) v daném období vyvolanou tvorbu podnikových výnosů

Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví - určeno pro manažerské řízení

    º Manažerské pojetí odlišuje náklady od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních fondů podniku.

Příklad: nákup stroje je v okamžiku zaplacení peněžním výdajem - není nákladem, tím jsou až ODPISY, kterými cenu stroje postupně převádíme do nákladů, odpisy nejsou peněžním výdajem.

Příklad: předem placené nájemné je náklad budoucího období, i když bylo zaplaceno v jednom měsíci (výdaj)

Příklad: vytváření rezervy na mzdy na dovolenou je náklady všech měsíců, když mzdy byly vyplaceny (výdaj) v měsíci dovolených


Náklady vždy musí souviset s výnosy příslušného období, musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosů a nákladů s vykazovaným obdobím: to zajišťují tzv. časové rozlišení nákladů a výnosů, které spočívá na principu převodu některých výnosových a nákladových položek z jednoho období do období jiného. Tyto položky se pak nazývají přechodné. (nutné rozlišovat!)

            1. vztah, zisk = výnosy - náklady

            2. vztah, cash flow = příjmy - výdaje


Evidence nákladů

Evidence nákladů zabezpečuje účetnictví podniku. To lze členit na:

finanční účetnictví

informace za celý podnik jsou určeny především pro externí uživatele: daňové org., banky, je upraveno zákonem o účetnictví, dochází i k harmonizaci finančního účetnictví s EU a USA.

Účetnictví eviduje aktiva, vlastní jmění, dluhy, výnosy, náklady a hospodářský výsledek

Výstupy: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát

nákladové účetnictví

nemusí být podvojné, propojeno s kalkulacemi, zaměřeno buď na střediska, výkony nebo procesy - ABC. Může přerůst v manažerské účetnictví.

manažerské účetnictví

pro řízení podniku i jeho středisek, využívá údajů ostatních účetnictví, včetně statistiky apod. Někdy přerůstá v controlling.

Manažerské pojetí nákladů

Vychází ze srovnávání variant vynakládání nákladů a získávání výnosů.

Pracuje s následujícími kategoriemi

Oportunitní (alternativní) náklady

ušlý výnos, který je ztracen, když zdroje (náklady) nebyly použity na nejlepší ušlou alternativu (zda-li náklad byl použit na nejlepší možnost)

Explicitní náklady

mají formu peněžních výdajů, jsou dokladovány prvotními doklady (faktury, úče. doklady,…)

Implicitní náklady

nemají formu peněžních výdajů, obtížně vyčíslitelné, k měření se používá oportunitních nákladů, např. ušlá mzda podnikatele, úroky z vkladu apod.

Utopené náklady (sunk cost)

nevyužívá část FIXNÍCH nákladů, která není ovlivněna manažerským rozhodnutím.

(fixní - budovy, technologie - vlivem nepoužití - nevyužití

fixní náklady - svátky, víkendy - mají jistou hodnotu, můžu pronajímat budovy někomu jinému)

Náklady variabilní a fixní

Kritériem odlišnosti je závislost na změnách objemu výroby. Část celkových nákladů se mění, nazýváme ji variabilní náklady - podle intenzity změny rozlišujeme:

proporcionální náklady

podproporcionální náklady

nadproporcionální náklady

Do variabilních patří:

tzv. přímé - jednicové

část režijních nákladů


Nauka o podniku - Náklady - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.