Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Klasifikace nákladů

Řízení nákladů vyžaduje jejich podrobné třídění. „Úvodní“ třídění již proběhlo v rámci výkazu zisku a ztráty (viz. náklad. provozní, finanční a mimořádné,…)

Další třídění

Druhové třídění nákladů

Je soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů (materiál, práce, dlouhodobý majetek,…) Také lze odpovědět na otázku: Co bylo spotřebováno.

Základní nákladové druhy jsou:

spotřeba surovin, materiálu, paliv, energie, provozní látky,…

odpisy - veškeré dopisy majetku

mzdová a ostatní osobní náklady

finanční náklady (pojistné, úroky,…)

náklady na externí služby

Nákladové druhy:

externí náklady

provozní náklady - styk podniku s jeho okolím

jednoduchými náklady, protože lze dále nelze členit

druhotné náklady - vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů (např. výroba páry a el. energie)

komplexní náklady (charakter) - dají se rozložit na původní náklady(druhy,…)

interní náklady

Účelové třídění

Lze třídit podle 2 hledisek:

třídění podle místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových úvarů (středisek)

Lze odpovědět na otázku, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Je to v podstatě třídění podle vnitropodnikových středisek. Základní vnitrop.útvary, ve kterých se sledují náklady, Výnosy a HV jsou tzv. hospodářská střediska - profil centra

Vytvářejí se především v oblasti hlavní činnosti a dalších a jsou zainteresována na rozdílu vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů, tj. tvoří vnitropodnikový výsledek hospodaření.

V některých podnicích se vytvářejí i tzv. nákladová střediska (cost center), která jsou řízena podle nákladů (výnosy nelze plánovat ani vykazovat). Tato střediska jsou hodnocena podle úspor či překročení plánovaných (normovaných nákladů)

třídění podle výkonů, tj. kalkulační třídění nákladů

Lze odpovědět na otázku, na co byly náklady vynaloženy (na které výrobky či služby). Je to důležité středisko, neboť umožňuje zjistit rentabilitu (zisk) jednotlivých výrobků nebo služeb a řídit tak výrobkovou strukturu podle „příspěvku“ výrobku k tvorbě zisku.

Může sledovat i rozhodnutí o náhradě vlastní produkce dodavatelským způsobem - outsourcing-em.


!!!Při vymezení „výkonu“ určíme tzv. kalkulační jednici (kj), tj. zástupce stejnorodé produkce v základních měrných jednotkách (i smluvních). Podle způsobu přiřazení nákladů na KJ rozeznáváme 2 hl. skupiny nákladů:

přímé, souvisí s určitým druhem výkonu

nepřímé, souvisí s více druhy výkonů a zabezpečují výrobu jako celek

Do přímých nákladů patří tzv. náklady jednicové a část režijních, které s urči. výrobkem přímo souvisí.

Do nepřímých nákladů patří ty režijní náklady, které jsou společné více druhům výrobků.

„Tlak“ na sledování a řízení nákladů vedl v aktuální době k zavedení tzv. procesního účetnictví, založeného na procesech, tj. elementárních činnostech, které vyvolávají náklady.

Označení: Aktivity Based Accounting, kalkulace ABC, Cost - Driver Accounting


Nauka o podniku - Klasifikace nákladů - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.