Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Cíle podniku

a) primární (historický): MAXIMALIZACE ZISKU (bez časové dimenze a vlivu rizika), celkový zisk, ukazatele výnosnosti (rentability) - např. ROI, ROE aj. (1919, statické…) - různé ukazatele výnosnosti, vloženého nákladu investic, majetku…, později soustavy ukazatelů - Dupot

b) primární cíl - obecný cíl podnikání (hodnota peněz budoucnosti je vždy menší než současnosti) - hodnota podniku = současná hodnota očekávaných budoucích zisků

    º vzorec SHOZ (současná metoda očekávaných zisků ) - vyjádření primárního cíle (motiv chování, účel) podniku, který můžeme považovat za obecný cíl podnikání

vzorec SHOZ (současná metoda očekávaných zisků

    º také metoda diskontovaných cash flows - DC Flow

c) primární cíl - maximalizace jmění akcionářů „SHAREHOLDER VALUE“ ukazatelé: MVA a EVA

    º ukazatel MVA - tržní přidaná hodnota

PE - tržní hodnota podniku; MVA - obchodní jmění (kapitál); MVL - tržní hodnota podniku

      MVA = tržní hodnota podniku - obchodní jmění

    º ukazatel EVA (economic value added) - ekonomická přidaná hodnota, je rozdíl mezi čistým ziskem podniku a jeho kapitálovými náklady:

                    EVA = EBIT x (1-t) - C x WACC

                    EVA = NOPAT - C x WACC

          ♦ tento ukazatel se hodně používá, dokáže vyjádřit hodnotu, kterou dokázali manageři vytvořit pro akcionáře - dokáže vyjádřit komplexní přidanou hodnotu

EBIT = provozní zisk před úroky a zdaněním

t = míra zdanění zisku (40% = 0,4)

C = dlouhodobě investovaný kapitál

NOPAT = čistý provozní zisk po zdanění

WACC = náklady na kapitál vyjádřené diskontní mírou (např. 12%)

EVA - náklady na kapitál

Druhy cílů

Při řízení podniku neleze vystačit s jedním primárním cílem. V praxi je nutné sledovat celý svazek cílů, které lze rozpracovávat do cílů dílčích a do cílů jednotlivých organizačních součástí podniku (MBO). Pak je nutné cíle třídit či klasifikovat.

Cíle lze třídit podle různých kritérií:

pořadí jejich významu (hierarchie) - vrcholové (primární) a podřazené (dílčí) - lze také mezicíle

velikost (rozsahu) - omezené a neomezené (penále, škody - nárůst výdajů / neomezené - tržby, výnosy, zisky, produktivita práce, rentabilita)

časového hlediska - krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé (strategie, cílové horizonty, vize)

vztahu mezi cíly - cíle komplementární, konkurenční (snižování nákladů na reklamu) a protikladné (vylučují se - porušení jedné oblasti)

podle obsahu cíle - ekonomické, finanční, technické, sociální aj.…

Funkce (činnosti) podniku

cíle podniku jsou uskutečňovány činnostmi.

liší se dle charakteru, vlastnictví apod.

významné funkce průmyslového podniku: zásobovací (nákupní, skladovací) = logistická, výrobní (provozní), prodejní, personální, investiční, finanční, správní aj.

Faktory nepřímého působení (makrookolí)

Faktory nepřímého působení

makroekonomika - penta a více úhelníky (meziroční růst, inflace, úroková míra, saldo platební bilance…)

- Japonci - nulová reposazba

sociální politika - stát přenáší na podniky

politika, legislativa - přeplněno vyhláškami

světová ekonomika - konkurence z Asie, Ameriky!

Faktory přímého působení (konkurenční okolí)

Porterův model pěti sil - Mikrookolí

Faktory přímého působení Nauka o podniku - Cíle podniku - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.