Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Typologie podniků - hlediska třídění

podniky určitého typu mají stejné základní charakteristiky

třídění = typologie

kritéria a třídění:

    º podle sektorů (NH = národní hospodářství)

    º podle odvětví (OKEČ oborová klasifikace ekonomických činností)

    º podle velikosti (ČR a EU)

    º podle typu výroby

    º podle právní formy

        ♦ podniky jednotlivce = FO

        ♦ obchodní společnosti PO- dva podtypy - osobní a kapitálové

        ♦ družstva

        ♦ veřejné (státní) podniky + nonprofity, v.o.s a ostatní nadace, fondy aj.

• živnost

    º definice podnikání + „a za podmínek stanovených tímto (živnostenským) zákonem“

    º živnost může provozovat FO i PO

    º živnostmi nejsou např. lékaři, veterináři, advokáti, notáři, znalci, překladatelé..

    º více živností jednotlivých lze nahradit i provozováním živnostenského průmyslového podnikání

    º podmínky k získání živnosti: všeobecné - dosažení 18 let, trestní bezúhonnost, právní subjekt, bezdlužnost a odborná způsobilost

    º druhy živností

        ♦ ohlašovací: řemeslné (kombinace odborného vzdělání a praxe), vázané (splnění předcházejících podmínek + 4 roky praxe), volné (nevyžaduje se prokazování odborné způsobilosti - nákup za účelem dalšího prodeje)

        ♦ koncesované: vždy 4 roky praxe, zásada regulace (prodej zbraní), nenárokové - taxikáři

    º náležitosti ohlášení FO a PO - jméno, obchodní jméno, právní forma, sídlo, IČO, provozovna, předmět, odborné zástupce atd.

Podniky podle právní formy, Charakteristika právních forem - obchodní společnosti

Osobní obchodní společnosti

veřejná obchodní společnost (v.o.s., veř.obch.spol.)

společnost zakládají min. 2 os.

není povinný vklad - základní kapitál

nutná společenská smlouva

zisk dělen mezi společníky rovným dílem

v. o. s. odpovídá za své závazky celým svým majetkem

společníci ručí veškerým svým majetkem společně a nerozdílně (špatné - někdo z partnerů může společnost poškodit)

Smíšená

komanditní společnost (kom. spol., k. s.)

1 nebo více společníků ručí za závazky spol. do výše nesplaceného vkladu = KOMANDITISTÉ - vklad je min. 5 000,- (dle smlouvy) i více a s určenou lhůtou splatnosti, jinak bez zbytečného odkladu

KOMPLEMENTÁŘI - k obchod. vedení společnosti jsou oprávněni pouze oni

1 či více společníků ručí za závazky celým svým majetkem

nutná společenská smlouva s vymezením rozdělení zisku (jinak ½ do společ. = komanditisté a ½ pro komplementáře)

Kapitálové

společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

může založit 1 FO i PO, max. 50 společníků

Základní kapitál - společnost min celkem 200 000,-, společ. min 20 000,-

před zápisem min 30 % na 1 vklad a 100 000 za společnost, když je 1 zakladatel tak základní kapitál musí být splacen celý

ručení je do výše nesplaceného vkladu

nutná společenská smlouva nebo zakladatelská listina

nutno tvořit rezervní fond (10 % v 1. roce dosaženého zisku, pak 5 % do 10 % Základního kapitálu)

akciová společnost (a. s., akc. spol.)

počet zakládajících 2 FO nebo 1 PO

Základní kapitál 2 000 000,- bez veřejné nabídky nebo 20 000 000,- s veřejnou nabídkou

tento základní kapitál je tvořen na určitý počet akcií součtem jmenovitou hodnotou

společnost ručí za závazky svým majetkem, akcionář neručí

akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionářů jako společníka podílet se na jejím řízení, jejich zisku (DIVIDENDA) a likvidačním zůstatku

• Akcie musí obsahovat:

    º firmu a sídlo společnosti

    º jmenovitou (emisní) hodnotu

    º označení formy - na jméno, kmenová,…

    º výše základního kapitálu a datum emise

• Akcie může znít na:

    º jméno - veden seznam akcionářů, nutnost vyjádření souhlasu k převodu akcií

    º majitele - neomezeně převod.

povinnost tvořit rezervní fond, 20 % ze zisku v 1. roce, pak min 5 % do výše 20 % základního kapitálu

• Orgány:

    º VALNÁ HROMADA - nejvyšší orgán společnosti, lze se účastnit zastoupením, koná se min. 1x ročně, rozhoduje tzv. „balík akcií“ - různé možnosti hlasování…

    º PŘEDSTAVENSTVO - statutární orgán, tj. řídí činnost společnosti, min. 3 členové (při 1 zakládajícím není)

    º DOZORČÍ RADA - dohlíží na výkon představenstva - jeho podnikatelské aktivity - nejméně 3 členové a dělitelnost 3, 2/3 volí valná hromada, 1/3 zaměstnanci

DRUŽSTVO - def. dle OZ § 221

Je společenství neuzavřeného počtu osob, založených za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.

počet členů 5 FO, nebo 2 PO

Základní kapitál - nejméně 50 000,- souhrn členských vkladů, může být i více

Orgány: 1) členská schůze - nejvyšší orgán

                2) představenstvo - nejvyšší statutární orgán - řídící funkce

                3) kontrolní komise

                4) další orgány podle stanov

neplatí rozdíl v kladech - 1 hlas na hlavu

NON PROFITNÍ ORGÁNY - neziskové

neodříkají se uhrazení části svých nákladů

patří sem: rozpočtové organizace, příspěvkové, OPS - osobně prospěšné společnosti (Univerzita v Liberci)

Rozpočtové

napojené na státní rozpočet

kultura, základní školství, zdravotnictví…

Příspěvkové

smíšené doplňkové činnosti

část nákladů hrazena z podnikatelské činnosti - (výzkumy) + stát. rozpočet

Nadace, fondy, donace, charitativní fondy

členské příspěvky, sponzorské příspěvky nebo z historicky založených fondů

Podniky podle velikosti

charakterizované počtem pracovníků, velikostí majetku, objemem výkonů

        a) malé

        b) střední

        c) velké

Podle typu výroby

hromadná, plynulá, zakázková, sériová, druhová

např. automobilka - hromadná, plynulá, sériová


Nauka o podniku - Typologie podniků - hlediska třídění - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.