Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Založení podniku, činnosti související se založením, právní formy podnikání

Činnosti související se založením podniku

vymezení předmětu činnosti - jestli je místo na trhu

strategický plán v oblasti financí - jaké zdroje můžeme mít

sociálně psychologické předpoklady pro podnikání - podnikání jako Fo, negativní - rozhoduji sám, klady - nedávám nikomu peníze, nejlepší podmínky v blízkém okolí

znalosti základních právních norem

…VŽDY ZŮSTÁVÁ RIZIKO NEÚSPĚCHU!!!!!

Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní firmy 1 - 9 kritérií

Hlavní kritéria rozhodování o právní formě:

způsob a rozsah ručení, podnikatelské riziko,

oprávnění k řízení (zastupování podniku navenek, spolurozhodování,…)

počet zakladatelů (viz obchodní zákoník,…)

nároky na základní kapitál (viz. OZ) Nároky na počáteční kapitál (dle rozsahu podnikových aktivit)

administrativní náročnost založení, výdaje na založení, výdaje z provozu podniku

účast na riziku (ztrátě)

finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům

daňové zatížení

    º přímé daně: PO - pokles z 31 % na 24%, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti

    º nepřímé daně: daň z přidané hodnoty - 19 %, daň spotřební - alkohol, paliva, tabákové produkty, daň silniční

zveřejňovací povinnost

    º …dle OZ, zákon o účetnictví vyplývá pro a. s. a některé o. s. když mají čistý obrat - větší než 40 mil. Kč nebo čisté obchodní jmění - 20 mil. Kč

    º pak: rozvaha, výkaz zisku a ztrát (VZZ), výroční zpráva, výkaz cash -flow, autorská práva

Zakladatelský rozpočet

Nutno posoudit:

předpokládaný rozsah výnosů, nákladů a zisků

potřebný objem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oběžných aktiv

specifikace zdrojů pro pokrytí potřeb investic

propočet očekávané výnosnosti a návratnosti

Struktura základního rozpočtu

Rozpočet potřebného kapitálu: = investiční výdaj + nákup zboží + mzdy + provozní náklady + pojištění + rezervy = počáteční potřeba kap. celkem

zdroje kapitálu

= vlastní kapitál + potřební úvěr + ostatní zdroje = zdroje celkem

    º rozpočet výnosů a nákladů

        ♦ tržby = výnosy

        ♦ náklady: mzdy, zdrav. a soc. pojištění, ostatní náklady

        ♦ výnosy celkem - náklady celkem = zisk před zdaněním EBT

        ♦ zdanění viz. tabu. pro zdanění FO, PO 24 %

    º Rozdělení příjmů

        ♦ trojí pojetí: splátka úvěru, tichý společník, zisk k použití

Oportunitní pojetí

oportunitní mzda podnikatele - zda zisk v účetnictví je zisk správný, zda byl kapitál použit dobře

ušlý úrok z kapitálu podnikatele

= čistý (použitelný) výsledek podnikání a jeho komparace s zaměstnanecké „požitky“


Nauka o podniku - Založení podniku, činnosti související se založením, právní formy podnikání - Topsid.com

TOPlist

© 2007 -2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.